ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. DEFINITIES
  • Er is overeengekomen dat de termen in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis hebben:
  • Accommodatie: begrip dat alle kamers/studio’s/vakantiewoning/evenementenlocatie omvat die worden aangeboden door Edville (basic, standaard, duplex, duplex met terras).
  • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon, leden van een groep, die een beroep wil doen op de diensten van Edville in het kader van een reservatie of groepsreservatie.
  • Partijen: verwijst zowel naar Edville als de Klant.
  • Gegevens: persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke of rechtspersoon; als “identificeerbare natuurlijke of rechtspersoon” wordt beschouwd een natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode of een of meer specifieke elementen die eigen zijn aan diens fysieke of morele, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  • Technische uitrusting: technische uitrusting die door Edville wordt voorzien of kan worden besteld via de partner van Edville.
  • Eindfactuur: de totale prijs van de diensten geleverd door Edville, berekend op basis van alle aan de Klant geleverde diensten.
  • No-show: reservering die niet werd geannuleerd door de Klant, hoewel deze zich niet met al zijn deelnemers heeft aangeboden in Edville waarvoor hij een reservering had.
  • Offerte: het aanbod dat door Edville aan de Klant wordt overgemaakt.
  • Dienstverlener: elke natuurlijke of rechtspersoon die samenwerkt met Edville in het kader van de aan de Klant aangeboden diensten.
  • Privacy beleid: charter met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waarin staat uitgelegd hoe de persoonsgegevens door de onderneming worden verwerkt.
  • Catering: maaltijden en dranken aangeboden door Edville.
  • Diensten: geheel van diensten aangeboden aan de Klant als onderdeel van de overeenkomst met Edville. De basisprijs van deze diensten dekt niet de kosten (zoals salarissen, gemeentelijke belastingen op shows en entertainment, SABAM en bijkomende rechten) van muzikale en andere evenementen georganiseerd door de Klant of door Edville op verzoek van de Klant. De Klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de betaling van belastingen en kosten.
  • Extra diensten: alle bijkomende diensten die door de Klant of een van zijn afgevaardigden worden aangevraagd, naast de diensten die in de overeenkomst zijn vermeld. Deze extra diensten worden gefactureerd aan de Klant.
  • Website: het geheel van webpagina’s die toegankelijk zijn via het internetnetwerk met informatie over Edville en over de diensten die door haar worden aangeboden en de manieren om deze te verkrijgen.
  • Citytax, touristtax, toeristenbelasting: regionale belasting op toeristische accommodatie die de Klant moet betalen en die verschuldigd is aan de autoriteiten.
  • Verwerking: elke verrichting die er in het bijzonder in bestaat, zonder dat deze opsomming uitputtend is, persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te organiseren, te wijzigen, te gebruiken of te verwijderen.
  • One-time booking fee: is een onderdeel van een rate plan, totale betaling voor de reservatie.

2. ALGEMEEN

  • Behoudens bijzondere schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen, prestaties van Edville en op alle overeenkomsten die worden afgesloten of uitgevoerd, van Edville. Deze voorwaarden worden vermeld op de website www.edville.be. Hierdoor zijn ze op voldoende wijze ter kennis gebracht.
  • Deze algemene voorwaarden hebben als doel de contractuele relaties te regelen tussen Mertens Vastgoed NV, hierna Edville, Edville Home, Edville Studio genoemd. De klant wordt aangespoord om deze Algemene voorwaarden aandachtig door te nemen.
  • Elke reservering van de Klant bij Edville veronderstelt de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden, ondanks de tegenstrijdige bepalingen met de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, ook al hebben deze een latere datum en/of bevatten deze een clausule die gelijkwaardig is aan onderstaande algemene voorwaarden.
  • De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Edville en de door Edville aangeboden dienstverlening. Edville levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Edville behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Edville. Edville sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Edville en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Edville.
  • In dat geval is de nieuwe versie van de Algemene voorwaarden beschikbaar op de site met de datum waarop deze van kracht is geworden. Het wordt klanten aangeraden om de Algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van mogelijke wijzigingen. In ieder geval moet de klant zich slechts houden aan de enige versie van de Algemene voorwaarden die van kracht is op het moment dat de klant de service reserveert.
  • Gegarandeerde beste prijs voor reservaties via www.edville.be
  • Het invoeren van de vereiste bankgegevens en het accepteren van deze Algemene voorwaarden via digitale middelen, omvat een elektronische overeenkomst tussen de partijen die voor de partijen onderling een bewijs vormt van de reservering van de service en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen voor het uitvoeren van de genoemde reservering.
  • De Algemene voorwaarden die van toepassing zijn, omvatten alle verplichtingen van de partijen. Hierin kunnen geen andere voorwaarden die door de klant worden gecommuniceerd, worden opgenomen.
  • Als de Bijzondere voorwaarden en de Algemene voorwaarden elkaar tegenspreken, zijn alleen de Bijzondere voorwaarden van toepassing zijn op de desbetreffende verplichting. Als enerzijds algemene voorwaarden, van welke aard dan ook, van een partner en een andere partij anderzijds, elkaar tegenspreken, zijn alleen deze Algemene voorwaarden en de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing op de desbetreffende verplichting.
  • Als een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden ongeldig worden geacht of als zodanig worden verklaard uit hoofde van een wet, een verordening of een in kracht van gewijsde gegane beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de geldigheid en de reikwijdte van de andere bepalingen onverminderd van kracht.
  • Enkel de Nederlandstalige versie is authentiek. Als de Algemene voorwaarden worden vertaald in een andere taal, prevaleert de Nederlandstalige versie boven alle andere versies in het geval van betwisting, geschillen, interpretatieproblemen of moeilijkheden bij de uitvoering van deze voorwaarden en meer in het algemeen met betrekking tot de relaties tussen de partijen.
  • De klant erkent en gaat ermee akkoord dat Edville deze Algemene voorwaarden en het geheel van rechten en verplichtingen dat hiermee samenhangt, kan overdragen aan een derde, zonder voorafgaande en schriftelijke instemming van de klant. De klant accepteert dat een dergelijke overdracht Edville vrijwaart voor de toekomst. De klant kan de Algemene voorwaarden en het geheel van rechten en verplichtingen dat hiermee samenhangt, niet overdragen aan derden, zonder voorafgaande en schriftelijke instemming van Edville.
  • Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke overeenkomst voor groepen die door de Klant met Edville wordt gesloten en hebben bij uitzondering voorrang op alle mogelijke afwijkende voorwaarden, bepalingen of modaliteiten vermeld in brochures, in prospectussen, op websites of in commerciële documenten van welke aard dan ook.
  • Het feit dat Edville zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, mag in geen geval worden opgevat als zou zij afstand doen van deze bepaling op enig later moment.

3. PLICHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

  • De klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de diensten op de site en of deze passen bij zijn wensen. Edville draagt in dit opzicht geen verantwoordelijkheid.
  • De klant is ook als enige verantwoordelijk voor de informatie die wordt opgegeven bij het aanmaken van het account en/of reserveringen van een dienst. Edville kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste of frauduleuze gegevens die door de klant worden opgegeven. Verder is de klant als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het account en elke verrichte reservering, zowel in eigen naam als voor rekening van derden, behalve als de klant kan aantonen dat er fraude is gepleegd met het account en dat niet het gevolg is van een fout of onachtzaamheid van de klant.
  • De klant verplicht zich ertoe om zich bij het gebruiken van de site en de diensten die hierop worden aangeboden, te houden aan de van toepassing zijnde regels en deze Algemene voorwaarden. Als de klant zijn verplichtingen in het kader van deze Algemene voorwaarden niet nakomt, is de klant aansprakelijk voor de schade die door de klant aan Edville of aan derden wordt berokkend. In dit opzicht verplicht de klant zich ertoe om Edville te vrijwaren van alle claims, acties of klachten van welke aard dan ook die hieruit kunnen voortvloeien en om Edville schadeloos te stellen voor alle schade, kosten of vergoedingen die hiermee samenhangen.
  • Door het uitvoeren van een definitieve reservering van een dienst, verplicht de klant zich er in het bijzonder toe om de prijs daarvoor te betalen en de ermee samenhangende Bijzondere voorwaarden te respecteren. Immers:
   – Elke reservering of betaling die onregelmatig, onwerkzaam, onvolledig of frauduleus is vanwege een reden die te wijten is aan de klant, leidt tot annulering van de gereserveerde dienst op kosten van de klant, onverminderd elke rechtsvordering die Edville tegen deze laatste kan instellen;
   – Elke gedraging die in strijd is met de goede zeden en die de openbare orde in de vestiging verstoort, en het niet opvolgen van de huisregels van de vestiging, leidt ertoe dat Edville de klant kan verzoeken om te vertrekken zonder schadeloosstelling en/of zonder een terugbetaling als er al is betaald. Als er nog geen betaling is gedaan of onvolledige betaling, moet de klant de kosten van de gebruikte diensten voldoen voordat hij vertrekt;
   – De klant verplicht zich er ook toe om de digitale hulpmiddelen die door de vestiging ter beschikking zijn gesteld (met name het Wi-Fi-netwerk) op geen enkele manier te gebruiken voor doeleinden van reproductie, weergave, beschikbaar stellen of in het openbaar bekend maken van werken of objecten waarvoor auteursrechten of vergelijkbare rechten gelden, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, muziekstukken, audiovisuele werken, software en videogames, zonder toestemming van de rechthebbenden op de rechten die worden vermeld in de wetten op het intellectueel eigendom, als deze toestemming vereist is. De klant moet zich bovendien houden aan het veiligheidsbeleid van de internetserviceprovider van de vestiging, met inbegrip van regels voor het toepassen van beveiligingsmethoden om onwettig gebruik van de digitale hulpmiddelen te voorkomen en om zich te onthouden van alle handelingen die de efficiëntie van deze middelen vermindert.
  • De klant verbindt zich ertoe Edville op de hoogte te brengen van elke wijziging in de bestemming van de gehuurde ruimten en alleen personen uit te nodigen van wie het gedrag, de reputatie of de eerbaarheid in geen enkel opzicht materiële of morele schade kunnen toebrengen aan Edville, dat zich het recht voorbehoudt in te grijpen indien dat nodig blijkt. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, zal Edville het recht hebben het evenement te annuleren zonder welke schadeloosstelling dan ook.
  • De klant heeft de plicht om de geldende dan wel overeengekomen hotelprijzen te betalen voor de verhuur van de accommodatie en voor de overige diensten waar hij gebruik van maakt. Dit geldt ook voor diensten die Edville levert aan derden of kosten die het hotel voor derden maakt, wanneer de klant deze heeft aangevraagd dan wel heeft veroorzaakt.
  • De klant is zelf verantwoordelijk voor het dragen van de aangeboden veiligheidsvoorzieningen, zoals een reddingsvest, bij het huren en gebruik van een Edville kajak. Het dragen van een reddingsvest is verplicht. Indien de klant door de politie beboet wordt door het niet dragen van een reddingsvest zal de klant deze boete zelf moeten betalen. 
  • De klant is zelf verantwoordelijk voor diefstal of verlies van kajaks en toebehoren zoals peddels, zwemvesten, droogzakken. 
  • De klant is zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

4. PLICHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN EDVILLE

  • Edville verplicht zich ertoe om in het kader van een inspanningsverplichting conform de Algemene gebruiksvoorwaarden en met alle zorgvuldigheid en deskundigheid, toegang te verlenen tot de site en de geleverde services en, voor zover dit redelijkerwijs kan worden geëist, om alles in het werk te stellen om eventuele storingen te verhelpen waarvan zij kennisneemt.
  • Edville kan echter worden verplicht om de site tijdelijk zonder waarschuwing vooraf op te schorten, met name vanwege redenen van technisch onderhoud, zonder dat Edville daarvoor verantwoordelijk is.
  • De klant erkent en accepteert dat de verantwoordelijkheid van Edville zich niet uitstrekt tot ongemakken of schade die samenhangen met het gebruik van internet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
   – slechte transmissie en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op internet;
   – defecten in de ontvangstapparatuur of de communicatielijnen;
   – internetstoringen die een goede werking van de site en/of reservering van de services belemmeren.
  • De site kan hyperlinks van andere websites bevatten die door derden worden gepubliceerd en beheerd, en Edville wijst elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de inhoud van deze websites en de services die erop worden aangeboden. In dit opzicht wordt bepaald dat partners verantwoordelijk zijn voor de promotie van de aanbiedingen die op hun eigen websites worden vermeld. Het besluit om websites van derden te raadplegen, is dus volledig voor verantwoordelijkheid van de klant.
  • Edville heeft de plicht om de accommodatie die de klant heeft geboekt beschikbaar te houden en de overeenkomen diensten te leveren.

5. BETALINGEN / BETALINGSTERMIJNEN / BETALINGSVOORWAARDEN

  • Alle reservaties kunnen betaald worden door bankoverschrijving, met vermelding van de naam en reservatienummer.
  • Mits akkoord, door pré-autorisatie kredietkaart
  • Om uw reservatie te bevestigen vragen wij uw kredietkaart gegevens als waarborg naar aanloop van uw verblijf.
  • Iedere betaling bevestigd automatisch ook uw aanvaarding van onze algemene voorwaarden zoals op deze pagina omschreven.
  • De klant geeft zijn betalingsgegevens door (i) om de reservering voor het verblijf vooraf te betalen, (ii) als garantie voor de reservering, (iii) in het kader van de online uitcheckprocedure door rechtstreeks in het daarvoor bestemde veld (beveiligde invoer met SSL-codering) het volgende in te vullen voor een bankkaart: het nummer van de bankkaart, en de vervaldatum (de gebruikte bankkaart moet geldig zijn op het moment van verblijf), en de verificatiecode in het geval van vooruitbetaling via de hierna vermelde betalingsplatforms.
  • Edville heeft gekozen voor Ingenico Payment Services (d.w.z. Payment Service Provider) en Mollie voor de beveiliging van online betalingen met een bankkaart. De betaalkaart van de klant wordt door deze partners aan een geldigheidsonderzoek onderworpen en kan worden geweigerd om diverse redenen: gestolen of geblokkeerde kaart, limiet bereikt, fout bij invoer enzovoort. Bij problemen moet de klant contact opnemen met zijn bank, de vestiging of een andere entiteit om de reservering van de service en de betalingsmethode te bevestigen.
  • Voor online betalingen zijn de volgende kaarten beschikbaar die worden vermeld op de betaalpagina van de site: Visa, MasterCard en Bancontact. Deze lijst is aan verandering onderhevig.
  • Als de klant de betaling bij de vestiging voldoet, kan elke vestiging verschillende betalingsmethoden accepteren, maar de klant moet bij de vestiging de bankkaart laten zien waarmee de reservering of de vooruitbetaling is verricht. De vestiging kan ook verzoeken om een identiteitsbewijs te laten zien om bankkaartfraude tegen te gaan.
  • Als de klant de kosten voor het verblijf niet vooraf online heeft voldaan, kan de vestiging de klant bij diens aankomst verzoeken om een borg te betalen of een autorisatie af te geven om de kosten van de bankrekening af te schrijven als garantie voor de betaling van het bedrag dat overeenkomt met de gebruikte diensten.
  • Bij een ‘no show’ na een reservering voor een accommodatieservice waarvoor een bankkaart als waarborg is opgegeven, brengt de vestiging aan de klant als schadeloosstelling het bedrag van verblijf in rekening bij de bankkaart die bij de reservering als waarborg is opgegeven.
  • Edville, zo zij dat wensen, van rechtswege en zonder verrechtvaardiging te moeten leveren, elke aanvaarding van een bestelling, elke reservatie of elke te leveren of voor te zetten prestatie onderwerpen aan de integrale of gedeeltelijke betaling van de bedragen die haar verschuldigd zijn of zullen worden, ook onder de vorm van voorschot, afkorting of volledige regeling, zelf anticipatief.
  • Wanneer de klant naderhand een vermindering van het aantal geboekte kamers, een vermindering van de geleverde diensten of een verkorting van de verblijfsduur wenst, kan Edville de toestemming hiervoor afhankelijk maken van een prijsverhoging voor de kamer(s) en/of de overige diensten. Wijzigingen dienen schriftelijk overeengekomen te worden.
  • In gemotiveerde gevallen (bijvoorbeeld een betalingsachterstand van de klant of een uitbreiding van de omvang van de overeenkomst) heeft Edville het recht om de in de overeenkomst genoemde vooruitbetaling te verhogen of een hogere waarborgsom te eisen ter hoogte van de te verwachten verblijfskosten.

6. PRIJZEN / TARIEVEN

  • De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door Edville, die zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.
  • De opgegeven tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tarieven die werden bevestigd op de offerte gelden voor 1 maand. Als deze termijn verstreken is, kunnen zij worden gewijzigd overeenkomstig de economische omstandigheden op basis van economische indicatoren, gewijzigde btw-tarieven of accijnstarieven en wijzigingen in de belastingtarieven en servicepercentages. In dat geval zullen de tarieven worden toegepast die gelden op de dag van de prestatie.
  • In de prijzen is rekening gehouden met de btw die op de dag van reservering van toepassing is, en wijzigingen in de van toepassing zijnde btw worden automatisch doorberekend in de prijs die op de factureringsdatum wordt aangegeven.
  • Bij wijziging of instelling van nieuwe wettelijk verplichte of voorgeschreven belastingen door de bevoegde autoriteiten, wordt dit automatisch doorberekend in de prijzen die op de factureringsdatum worden aangegeven.
  • Tot slot zijn er bepaalde promotie-aanbiedingen die alleen beschikbaar zijn op de site en die uitsluitend via internet kunnen worden gekocht en niet bij de receptie van de vestiging.
  • De prijzen die in de offerte van Edville worden vermeld, zijn alleen geldig voor de vermelde data en hoeveelheden. Wijzigingen in het programma voorgesteld door Edville (data, modellen, volumes, enz.) kunnen resulteren in een prijsherziening.
  • Eventuele extra diensten die door de Klant worden aangevraagd na de ondertekening van de overeenkomst, zijn onderworpen aan dezelfde voorwaarden als deze geldend voor de overeenkomst die door de Partijen is ondertekend.
  • De Klant zal instaan voor de betaling van alle kosten voor diensten die niet in de overeenkomst werden opgenomen, doch die tijdens het verblijf in Edville en/of tijdens het evenement door de Klant of een van zijn deelnemers werden besteld hetzij rechtstreeks bij Edville, hetzij bij een derde partij. De Klant zal onvoorwaardelijk instaan voor de betaling van alle kosten met betrekking tot dergelijke bijkomende diensten, inclusief alle facturen die een derde partij aan Edville zou gericht hebben in de verkeerde overtuiging dat de bestelling in naam en voor rekening van Edville zou zijn geplaatst.
  • De prijzen voor de reservering van services worden voor, tijdens en na de reservering aangegeven.
  • Voor accommodatieservices gelden de aangegeven prijzen per kamer voor het aantal personen en de geselecteerde datum.
  • Bij de bevestiging van de reservering van een service wordt de totale prijs aangegeven voor de klant als een bedrag inclusief belastingen in de handelsvaluta van de vestiging (dit kan in bepaalde gevallen afwijken van de lokale valuta van de vestiging) en deze is slechts geldig voor de duur die op de site wordt aangegeven.
  • Als de afrekening voor het totaalbedrag van de gereserveerde service plaatsvindt in de vestiging, in een valuta die afwijkt van de valuta waarin de reservering is bevestigd, zijn de wisselkosten voor rekening van de klant. Als het bevestigde bedrag in een andere valuta wordt weergegeven bij de reservering op de site, dient u er rekening mee te houden dat dit slechts een indicatie is en geen afspraak, omdat rekening wordt gehouden met een mogelijke wijziging in de wisselkoers tussen de datum van reservering en de datum van verblijf in de vestiging.
  • Tenzij anders wordt aangegeven op de site, zijn opties die niet worden aangeboden op het moment van het reserveren van de service, niet opgenomen in de prijs.
  • De toeristenbelasting, die wordt getoond bij de reservering van de service, moet direct ter plekke bij de vestiging worden betaald, tenzij het verblijf vooraf online is betaald met inbegrip van dit bedrag.
  • Edville heeft het recht om de prijzen te verhogen wanneer er gemeentebelastingen (cultuurbelasting, kuurbelasting etc.) op het verblijf worden geheven. De prijsverhoging blijft beperkt tot de kosten voor de bovengenoemde belastingen.
  • De genoemde prijzen zijn de prijzen die gelden bij het afsluiten van de overeenkomst, kleine noodzakelijke afwijkingen en veranderingen voorbehouden.
  • Citytax, touristtax ( toeristenbelasting ) worden via Edville ingenomen en zijn dus niet in de prijs inbegrepen.
  • Wordt het voorschot niet voldaan uiterlijk tot de aangegeven datum heeft Edville het recht de afgesloten overeenkomst te ontbinden.

7. FACTUUR / BORG

  • Edville Home: de borg bedraagt €600,-
  • Edville Home event: de borg bedraagt €1200,- (event = +32 personen)
  • Edville Studio: voor lang termijn verhuur aan bedrijven en particulieren de borg bedraagt
  • 1 maand huur voor een verblijf van 3 maand en meer
  • 2 maanden huur voor een verblijf van 9 maand en meer
  • Voor lang termijn verhuur aan studenten bedraagt de borg 2 maand huur.
  • Mocht de klant verzuimen de voorwaarden na te leven wat betreft de betaling van de borg, het voorschot of de in zijn geheel vooruitbetaalde rekening, dan behoudt Edville zich voor de reservering te annuleren.
  • Het facturatieadres dat in het contract vermeld staat, is bindend voor de factuur. Wijzigingen hiervan kunnen enkel doorgegeven worden voorafgaand aan de evenementen en of overnachtingen. Facturen worden automatisch per email verstuurd. De klant geeft bij aanvaarding van de algemene voorwaarden hier toestemming voor. Een facturatie emailadres dient te worden verschaft door de klant uiterlijk voor aanvang van het evenement/verblijf. Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk indien anders overeengekomen
  • Na afloop van het evenement/verblijf wordt het eindsaldo opgemaakt en verbindt de Klant anderzijds zich ertoe om het saldofactuur bedrag te betalen bij het verlaten van de accommodatie, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Betaling gebeurt contant of middels Visa, Mastercard of Bankcontact. Tenzij anders overeen gekomen.
  • Houd er rekening mee dat de vrijgave van de borg gewoonlijk 10 werkdagen in beslag neemt, maar dat dit kan oplopen tot 20 werkdagen of langer, afhankelijk van de bank van de klant.

8. KREDIETKAART

  • De klant zal bij het inchecken een kredietkaart ter beschikking stellen, waarvan Edville de gegevens zal opnemen. Kredietkaarten zullen geautoriseerd worden voor het volledige bedrag van het verblijf plus een bedrag om eventuele extra kosten te dekken. Zo de klant die gebruik maakt van faciliteiten (bijv. minibar, enz.) die niet worden aangegeven bij het uitchecken, zal het hotel het recht hebben deze via de kredietkaart in mindering te brengen, op de enkele voorwaarde dat het detail van de afrekening aan de klant wordt bezorgd. In ieder geval dient de klant de uitgevoerde betaling binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren zo hij meent dat ze niet terecht is gebeurd.

9. GESCHIL / BEVOEGDHEID / WETGEVING

  • Ieder geschil aangaande haar geldigheid, interpretatie, uitvoering van de overeenkomst, of facturatie in uitvoering hiervan behoort tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Gent en behoudens anders luidende wettelijke bepaling zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om van deze clausule afstand te doen bij invordering.
  • Deze algemene voorwaarden evenals de contractuele relaties tussen de Partijen die hieruit voortvloeien, worden exclusief beheerst door het Belgische recht met uitzondering van de collisieregels.

10. OVERMACHT

  • In geval van overmacht, onvoorzienbare of onweerstaanbare gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten de wil van de betrokken partij om, wordt de betrokken partij zonder schadevergoeding ontheven van haar verplichtingen. Ze verbindt zich er evenwel toe om de andere partij met alle mogelijke middelen op de hoogte te brengen, ten einde de mogelijke schade te beperken.
  • Edville kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van alle of een deel van haar verplichtingen en heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien deze niet-nakoming te wijten is aan het optreden van een toevallige gebeurtenis of van een geval van overmacht of daden van derden, zoals in het bijzonder en zonder dat deze lijst volledig is: overstroming, natuurrampen, oorlog, brand, storm, terrorisme, stakingen of door een daad van openbaar gezag.
  • Geen van de partijen kan door de andere partij verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van de verplichtingen als dit het gevolg is van overmacht. Het wordt expliciet overeengekomen dat bij overmacht de uitvoering van de wederzijdse verplichtingen voor beide partijen wordt opgeschort en dat elke partij de kosten draagt die hieruit voortvloeien. Als gevallen van overmacht gelden de gevallen die gewoonlijk als zodanig worden erkend door de jurisprudentie van het Hof van Cassatie. Als het geval van overmacht langer duurt dan 30 dagen, met ingang van het optreden ervan, kunnen deze Algemene voorwaarden worden ontbonden door elk van de partijen, zonder dat de andere partijen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

11. SCHADE / AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERING

  • De Klant verbindt zich ertoe om zich als goede huisvader te gedragen in Edville en het huishoudelijk reglement (huisregels) na te leven.
  • Elke ernstige of herhaalde schending van deze bepaling zal worden beschouwd als een ernstige fout vanwege de Klant die Edville het recht geeft het verblijf van de Klant en/of de personen onder zijn verantwoordelijkheid zonder kennisgeving op te zeggen, onverminderd de verschuldigde bedragen.
   De klant verbindt er zich toe om bij een erkende Belgische verzekeringsonderneming, een verzekering af te sluiten, ter dekking van zijn aansprakelijkheid tijdens de periode zoals voorzien.
  • Het is de klant/ haar deelnemers hierbij o.m. verboden om de ter beschikking gestelde ruimtes aan te wenden voor bijeenkomsten welke betrekking hebben op extreme ideologieën en of strekkingen, en of welke rechtstreeks of onrechtstreeks een negatieve impact zouden kunnen hebben op het normale gebeuren, of de rust van de overige gasten zou kunnen verstoren
  • De klant zal in ieder geval samen met zijn deelnemers, hoofdelijk en ondeelbaar, de ene bij gebreke aan de andere, gehouden zijn om aan Edville iedere schade of hinder te vergoeden, welke door de deelnemers van de klant wordt veroorzaakt. Tevens zal de klant gehouden zijn om Edville te vrijwaren voor iedere aanspraak (zowel in hoofdsom, intresten als kosten) welke lastens Edville zouden worden geformuleerd door één van de andere gasten/ cliënten, ingevolge schade/ hinder welke zij zouden ondervinden ingevolge het evenement en/ of de houding/gedragingen of nalatigheden van de Klant of diens deelnemers
  • Edville kan in ieder geval nooit, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden ingeval van diefstal van of schade aan goederen/ objecten/ etc. die door de Klant of diens deelnemers in Edville worden bewaard.
  • De Klant is ten overstaan van Edville aansprakelijk voor de personen onder zijn verantwoordelijkheid en voor alle schade die hij of deze laatsten zouden toebrengen aan personen, eigendommen, uitrusting en andere voorzieningen van Edville, en meer in het algemeen, op plaatsen waar het publiek toegang heeft.
  • Edville is niet aansprakelijk voor diefstal van apparatuur, schade aan apparatuur of schade veroorzaakt door het materiaal dat door de Klant naar Edville is meegebracht.
  • De Klant moet persoonlijk instaan voor de integriteit en veiligheid van deze apparatuur en sluit zelf de verzekeringen voor diefstal, schade en aansprakelijkheid af die hij noodzakelijk acht.
  • Het evenement moet op een ordentelijke en beschaafde manier worden georganiseerd. Groepen moeten zich ook ordentelijk en beschaafd gedragen; bijgevolg zal de Klant aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of ongemak rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door het evenement/de groep, hetzij in de ruimte waar het evenement plaatsvindt of op een andere locatie van het hotel.
  • Edville behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving of terugbetaling van een schadevergoeding elke overeenkomst te annuleren die indruist tegen de gebruikelijke normen van moraal of gedrag, de openbare orde en/of het normale gebruik van de ruimte die aan de Klant beschikbaar is gesteld.
  • Aansprakelijkheid van het hotel
   Edville is aansprakelijk voor al zijn verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Schadevergoedingsclaims van de klant zijn uitgesloten. Dit geldt niet bij schade die voortvloeit uit de schending van leven, lichaam of gezondheid wanneer Edville op deze schending invloed heeft, bij overige schade die berust op schending van plichten door Edville als gevolg van opzet of grove nalatigheid, en bij schade die berust op schending van typische plichten uit de overeenkomst door Edville als gevolg van opzet of grove nalatigheid. Een schending van plichten door Edville staat gelijk aan die van een wettelijk vertegenwoordiger of agent. Wanneer er verstoringen of gebreken zijn in de dienstverlening van Edville, is Edville vanaf het moment dat het hiervan kennis neemt of hier door een rechtstreekse klacht van de klant op wordt gewezen, verplicht om de situatie te verhelpen. De klant heeft de plicht om alles te doen wat hij redelijkerwijs kan doen om bij te dragen aan het verhelpen van de verstoring, en om de potentiële schade zo beperkt mogelijk te houden.
  • Alle claims tegen Edville verjaren in principe na een halfjaar na het begin van de kennisafhankelijke reguliere verjaartermijn in art. 2271 BW. De verjaringsverkortingen gelden niet bij claims die berusten op een schending van plichten door Edville of zijn agenten als gevolg van opzet of grove nalatigheid of op een schending van leven, lichaam of gezondheid.
  • U blijft steeds verantwoordelijk voor uw eigen bezittingen.

12. ROOKVERBOD / ANTI DRUGSBELEID

  • Edville heeft een strikt anti drugsbeleid. Op het terrein en in de gebouwen is het verkopen, bezitten en gebruiken van drugs streng verboden. Oneigenlijk verkopen, gebruiken of bezitten van lachgas valt hier ook onder.
  • Roken is niet toegestaan in Edville (waaronder, maar niet beperkt tot: slaapkamers, trappenhuizen, liften en gangen en elke plaats die toegankelijk is voor het publiek, in overeenstemming met de wet van 22 december 2009). In geval van overtreding op dit verbod zal een schoonmaaktoeslag van 250 euro (exclusief btw) aan de Klant in rekening worden gebracht, met dien verstande dat een hoger bedrag aan de Klant zou kunnen worden gefactureerd als Edville grotere schade zou vaststellen (waaronder, maar niet beperkt tot: de onmogelijkheid om de kamer te verhuren). uw creditcard zal hiervoor belast worden.

13. ANNULERINGSVOORWAARDEN

  • Edville Home annuleringsvoorwaarden of vermindering van aantal deelnemers:
   Bij annulatie binnen de 2 dagen na het maken van de reservatie zal 0% van het totale geannuleerde bedrag aangerekend worden.
   – Bij annulatie tot 60 dagen voor aankomst zal 30% van het totale geannuleerde bedrag aangerekend worden.
   – Bij annulatie binnen 60 dagen voor aankomst zal 100% van het totale geannuleerde bedrag aangerekend worden.
  • Bij verplaatsing van reservatie tot 60 dagen voor aankomst zal 0% van het totale bedrag aangerekend worden.
  • Bij verplaatsing van reservatie binnen 60 dagen voor aankomst zal 30% van het totale bedrag aangerekend worden.
  • Edville Studio annuleringsvoorwaarden of vermindering van aantal kamers:
   Bij annulatie tot 7 dagen voor aankomst zal 100% van het totale geannuleerde bedrag aangerekend worden.
  • De klant dient uiterlijk 14 dagen voor de voorziene aankomstdatum aan Edville een gedetailleerde lijst van deelnemers over te maken, met de vermelding van de volgende gegevens: de naam van de desbetreffende deelnemer (s) (te weten: naam, voornaam, geslacht, adres, nationaliteit), alsmede (in geval van individuele betaling) een geldig kredietkaartnummer
  • Indien u niet komt opdagen (no-show), wordt de totale prijs van de reservatie in rekening gebracht.
  • Het juiste aantal deelnemers zal ten laatste 7 dagen voor de geplande aankomstdatum vastgelegd worden.
  • Diensten van derden of extra diensten (catering, bloemen et cetera) die door annulering van de klant komen te vervallen, dienen door de klant volledig te worden betaald.
  • Opzegging door Edville
   Wanneer er is overeengekomen dat de klant binnen een bepaalde periode het recht heeft om de overeenkomst kosteloos op te zeggen, heeft Edville in deze periode ook het recht om de overeenkomst op te zeggen wanneer andere klanten een aanvraag doen voor een accommodatie die door middel van de overeenkomst zijn geboekt.
  • Wanneer een vooruitbetaling die onderling is overeengekomen, of die voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, niet tijdig wordt gedaan, heeft Edville eveneens het recht om deze overeenkomst op te zeggen. Daarnaast kan Edville schadeclaims indienen tegen de klant.
  • Edville heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van de volgende situaties:
   • Overmacht of andere omstandigheden waarop Edville geen invloed heeft, maken de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk.
   • Bij het boeken van accommodatie worden met opzet verwarrende of onjuiste gegevens vermeld die essentieel zijn voor de overeenkomst, bijvoorbeeld persoonsgegevens van de klant of gegevens over het doel van het verblijf.
   • Edville heeft een gegronde reden om aan te nemen dat gebruikmaking van de diensten een probleemloze bedrijfsvoering, de veiligheid of het openbare aanzien van Edville in gevaar kan brengen, zonder dat dit is toe te schrijven aan de directie of organisatie van Edville.
   • Het doel of de aanleiding voor het verblijf is onrechtmatig.
   • Er wordt inbreuk gemaakt op punt II. 2. van deze algemene voorwaarden.
   • Edville wordt gesloten.
   • De klant heeft als schuldenaar onder ede inzicht gegeven in zijn financiële situatie.
   • Er is een faillissement of surseance van betaling aangevraagd met betrekking tot het vermogen van de klant.

14. CHECK-IN / CHECK-OUT

  • Edville Home: check-in is voorzien vanaf 16:00 op de dag van aankomst.
   Check-out kan tot 10:00 op de dag van vertrek.
  • Early check-in vanaf 8:00 of late check-out is mogelijk voor een meerprijs van €240,-.
  • Edville Studio: check-in is voorzien vanaf 15:00 op de dag van aankomst.
   Check-out kan tot 10:00 op de dag van vertrek.
  • Early check-in is niet mogelijk.
  • Late check-out tot 13:00 is mogelijk voor €20,-.
  • De klant kan zijn bagage bij een vroegtijdig aankomst tot aan diens vertrek achterlaten in de locker voor €5,-.
   Indien de klant aankomt voor dit tijdstip, zal Edville naar best vermogen en vrijblijvend trachten om de accommodatie vroeger ter beschikking stellen, zonder dat zij daartoe echter gehouden kan worden
  • Daarenboven zal de mogelijkheid tot verlenging steeds afhankelijk zijn van de gebeurlijke beschikbaarheid van de accommodatie en kan deze geenszins worden gegarandeerd.
  • De toegang tot Edville gebeurt aan de hand van codes die voorafgaand aan de aankomst van de Klant zijn meegedeeld. Deze codes worden aan de Klant overgemaakt wanneer de reservering is bevestigd en gegarandeerd door de betaling door de Klant in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en worden uiterlijk op de dag van aankomst van de Klant meegedeeld.
  • Vertrek later dan 17:00, zal de kosten van een extra overnachting met zich meebrengen.

15. OVEREENKOMST / ONTBINDING / SCHADEVERGOEDING

  • De klant heeft dan ook geen enkel recht op ook maar enige dienstverlening van Edville tot op het ogenblik dat er een definitieve overeenkomst is ondertekend en overhandigd aan beide partijen. Na ondertekening, en dus aanvaarding door Edville, zullen alle verbintenissen tussen partijen uitsluitend door deze overeenkomst worden beheerst, waarbij deze alle voorgaande afspraken tussen partijen zal vervangen
  • Alle wijzigingen of aanvullingen aan dit contract dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden, en door beiden partijen te worden aanvaard. Mondelinge overeenkomsten zullen als niet geldig en onbestaande worden beschouwd
  • De organisator is zich ten volle bewust van de bovenvermelde voorwaarden, die integraal deel uitmaken van het contract, en aanvaardt deze na te leven.
  • Voor onder- of doorverhuur van de verhuurde kamers en voor het gebruik voor andere doeleinden dan accommodatie is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van Edville.
  • Wanneer een derde persoon de boeking uitvoert voor de klant, is hij ten opzichte van Edville aansprakelijk als besteller, samen met de klant als hoofdelijke schuldenaar.
  • De overeenkomst is afgesloten wanneer een kamer besteld en toegezegd is. Het afsluiten van de overeenkomst verplicht Edville het aangebodene na te komen voor de duur van de overeenkomst. Optiedata zijn voor beide partijen bindend. Edville behoud het recht na afloop van de optiedatum de afgesproken kamer weer vrij te geven voor verhuur.

16. DUBBELE BOEKING / ONVOLDOENDE KAMERS

  • Indien bij aankomst in Edville blijkt dat er onvoldoende kamers beschikbaar zijn om alle leden van de groep waarvoor de reservering bevestigd werd, onder te brengen in Edville, heeft Edville het recht om deze groep geheel of gedeeltelijk te logeren in een ander hotel in de directe omgeving van gelijke categorie voor het bedrag van de gereserveerde accommodatie. Alle bijkomende kosten, zoals citytax, zijn voor de klant.
  • Edville bepaalt vrij de keuze van dit alternatieve hotel en staat in voor de verplaatsingskosten naar het alternatieve hotel alsook voor de kosten van overnachting in dat hotel. Onder geen beding zal Edville echter gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding van welke aard dan ook aan de Klant.

17. AANVULLENDE DIENSTEN

  • Via de site kunnen ook aanvullende diensten worden gereserveerd, zoals een fiets, een kajak, een locker, een babybedje.
  • Kinderen van alle leeftijden zijn welkom. Kinderen tussen 0-6 jaar verblijven gratis. Voor kinderen vanaf 6 jaar is een toeslag van €20;- per nacht in Edville Studio en €35,- in Edville Home.
   Edville Home: 1 babybedje is aanwezig en is gratis.
  • Edville Studio: voor kinderen tussen 0-3 jaar geldt een toeslag van 10 EUR per reservering voor het gebruik van babybedjes.
   Beschikbaarheid van babybedje is altijd op aanvraag en dient door Edville te worden bevestigd.
  • Externe catering zonder een schriftelijke aanvraag op voorhand is niet toegelaten. Niet naleven hiervan zal tot een boete per persoon / afkoopsom per persoon leiden.

18. DIEREN

  • We hebben een hart voor dieren maar hebben beslist deze niet toe te laten in Edville, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

19. MINDERJARIGEN

  • Reserveringen door minderjarigen zijn verboden, mits een begeleiding van een meerderjarige of een schriftelijke toestemming van een ouder, en enkel op aanvraag.
  • Edville behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar etablissement te weigeren aan elke minderjarige die niet vergezeld is van zijn wettelijke vertegenwoordiger en om de reservering te annuleren.
  • Edville kan ook elk verblijf annuleren als blijkt dat de reservering zal dienen om minderjarigen onder te brengen zonder begeleiding van hun wettelijke vertegenwoordigers.

20. BRANDPREVENTIE EN VEILIGHEIDSPROCEDURES

  • Nooduitgangen moeten altijd vrij blijven van obstructies en aanduidingen van hun locatie zichtbaar gelaten worden voor iedereen die de functie bijwoont. Daar waar expliciet vermeld, moeten brand- en nooddeuren steeds gesloten blijven. Niets mag bevestigd worden aan de panieksluitingen, noch mogen materialen vooraf achter de deuren geplaatst worden
  • Traphallen die dienst doen als vluchtroute moeten vrij gehouden worden van obstructies
  • Het is verboden ontvlambare, explosieve of gevaarlijke vloeistoffen of producten binnen te brengen in Edville, alsook om aanpassingen te maken aan bestaande installaties, materialen, meubels of uitrusting daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edville. Indien zulke aanpassingen nodig blijken te zijn dan moet dit schriftelijk en tenminste 21 dagen voor het plaatsvinden van de functie aangevraagd worden aan Edville.
  • Gordijnen, muurbekledingen en elk ander decoratief materiaal opgehangen of vastgemaakt aan of tegen muren en plafonds, moet vervaardigd zijn uit tenminste brandvertragend of brandvrij materiaal. Indien deze materialen worden opgehangen in deuropeningen of gangen moeten ze scheiden in het midden en zo worden bevestigd dat ze gemakkelijk opzij getrokken kunnen worden
  • De elektrische voorzieningen mogen niet overbelast worden
  • Brandbestrijdingsvoorzieningen mogen niet misbruikt worden
  • Het rookverbod dient altijd gerespecteerd te worden
  • Indien de organisator extern bewakingspersoneel inhuurt voor de functie dan dient de ingehuurde bewakingsonderneming vergund te zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het personeel daarvan te voldoen aan de wet op de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en interne bewakingsdiensten van 10 april 1999, inzake opleiding. Het aantal, naam en wel of niet bewapend bewakingspersoneel dient vooraf schriftelijk aan Edville medegedeeld te worden
  • Men dient er zorg voor te dragen dat het maximum aantal toegestane personen in een zaal niet wordt overschreden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edville. Het installeren van eigen elektrische toestellen zoals verwarmingstoestellen, airco, fondue, gourmet is strikt verboden.
  • Ook het gebruik van kaarsen en vuurpit is op eigen risico en Edville kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.

21. PRIVACY

  • De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die occasioneel op de site edville.be kunnen verzameld worden is Edville. Haar maatschappelijke zetel bevindt zich te Brusselsesteenweg 167, 9090 Melle. De onderneming is ingeschreven onder het nummer BE 0442.024.644. Met Edville kan contact opgenomen worden per telefoon op het nummer 09 395 08 07 en via het volgende e-mail adres: mail@edville.be. De behandeling van uw persoonsgegevens door Edville gebeurt volledig conform de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de omzettingswet van 11 december 1998 en in werking getreden na de publicatie van het koninklijk besluit van 13 februari 2001.
  • Door een verblijf en/of evenement te reserveren bij Edville, worden de door de Klant verzamelde gegevens door Edville verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om de reservering van de Klant te beheren en kunnen worden gebruikt om de Klant beter te leren kennen en om hem informatie te sturen over de producten en diensten van Edville. Elk ander gebruik vereist een voorafgaandelijke en specifieke toelating van de klant.
  • De gegevens van de Klant zijn bestemd voor Edville en voor de dienstverleners. Klantgegevens kunnen worden overgedragen aan entiteiten gevestigd buiten de Europese Unie om de reserveringen van de Klant te beheren, om zijn dossier op te volgen als onderdeel van precontractuele maatregelen of op basis van een autorisatie van de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.
  • Edville implementeert een gegevensverwerking, waarvoor zij verantwoordelijk is, voor het commerciële beheer van haar reserveringen, facturering en betaling, prospectie en promotie/commerciële animatie, commerciële statistieken en tevredenheidsenquêtes. De gegevens zijn bestemd voor Edville en haar dienstverleners, elk voor hun eigen doeleinden.
  • In overeenstemming met de wettelijke bepalingen heeft de Klant het recht om de gegevens verzameld door Edville in te zien, op te vragen, te corrigeren, zich ertegen te verzetten en deze te verwijderen en hebben zij het recht op een nadere bepaling van de richtlijnen voor verwerking van hun gegevens. Hiertoe moet de Klant het volgende unieke adres gebruiken: mail@edville.be
  • De Klant erkent het charter te hebben gelezen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dat toegankelijk is door op de volgende link te klikken: privacy policy; dit charter is ook beschikbaar op de website van Edville.
  • De persoonsgegevens die de klant mededeelt kunnen worden doorgegeven aan de politie. Artikel 144 van de Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (B.S. 14 maart 2007) verplicht de logiesverstrekker immers, indien hij daarom verzocht wordt, de geregistreerde gegevens ter beschikking te stellen van de politie zodat controle ervan mogelijk is.
  • Elke aanvraag in die zin kan gericht worden :
  • ofwel per e-mail naar het volgende adres : mail@edville.be
   ofwel per brief aan de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op het volgende adres: Mertens Vastgoed NV, Brusselsesteenweg 167, 9090 Melle
  • Om een beveiligde betalingstransactie te verzekeren, verwerken de onderdelen van de Edville de persoonlijke gegevens zo dat het frauderisico van elke transactie kan worden bepaald. Bij die gelegenheid kunnen Edville voor een betere analyse de diensten inroepen van de serviceprovider van de Edville inzake de preventie van fraude. Afhankelijk van de resultaten van deze analyses kan de Edville bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen, en in het bijzonder de klant vragen een ander reserveringskanaal of een andere betalingswijze te gebruiken. Die maatregelen leiden ertoe dat de uitvoering van de reservering wordt opgeschort of, als het resultaat van de analyse geen garanties biedt voor een veilige bestelling, geannuleerd. Als de klant frauduleus gebruik maakt van een betalingswijze, leidend tot wanbetaling, kan hij in het incidentenbestand van de Edville worden opgenomen. Dat leidt ertoe dat de Edville hem uitsluit van toekomstige betalingen of in de toekomst aanvullende controles verricht.

22. INFORMATIE OVER DE REMARKETINGTAGS VAN GOOGLE

  • Om persoonlijke en op gedrag gebaseerde reclame (‘behavioural targeting’) te kunnen aanbieden, maakt deze website gebruik van remarketingtags, een dienst van Google Inc. (hoofdkantoor in Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; hierna ‘Google’ genoemd). Als u deze website opent, plaatst Google cookies op het eindapparaat dat u gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden met een reeks getallen die gelezen kunnen worden om het gedrag van gebruikers te analyseren. Wij gebruiken de cookies om te achterhalen welke partnerwebsites u op het eindapparaat hebt geopend en welke advertenties er daar te zien waren. Bij het aanbieden van op gedrag gebaseerde reclame vinden we het heel belangrijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Daarom gebruiken we alleen geanonimiseerde gegevens om de kwaliteit van de reclameboodschappen te verbeteren. We slaan de gegevens niet op en/of voegen ze niet samen om uw identiteit te kunnen achterhalen. U kunt op eender welk moment beslissen of u nog gepersonaliseerde reclame te zien wilt krijgen of niet. De cookies die wij aanmaken, verlopen automatisch na negentig dagen, tenzij u ze voordien handmatig blokkeert of uitschakelt. U kunt de cookies die Google plaatst permanent uitschakelen door de instellingen voor cookies te veranderen via deze linkHierkunt u de reclame-instellingen van Google wijzigen. U kunt cookies ook uitschakelen door naar de deactiveringpagina van het Network Advertising Initiative te gaan en daar de instructies te volgen. Meer informatie over de remarketingdienst van Google vindt u hier.
  • Het departement Internationaal Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van toeristische logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen.
  • Departement Internationaal Vlaanderen; dienst toeristische vergunningen. Boudewijnlaan 30 bus 8, 1000 Brussel. 0032 2 553 29 50 logies@iv.vlaanderen.be.

FACTURATIEVOORWAARDEN

Edville, Edville Home en Edville Studio zijn commerciële benamingen van Edville Home NV, maatschappelijke zetel Brusselsesteenweg 167, 9090 Melle, BTW BE 0442024644, en/of Terplaten BV, Maatschappelijke zetel Ter Platen 66, 9000 Gent, BTW BE0441.486.887, hierna als “Edville” benoemd.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Edville verstrekte diensten en goederen zowel wat betreft verkoop, verhuur en rentmeesterschap ongeacht of de klant een particulier dan wel een professioneel is.
Bij het bevestigen van de overeenkomst per mail of door het kopen of boeken via de website www.edville.be, waarin onze diensten en goederen worden omschreven bevestigt de klant dat deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van de overeenkomst met uitsluiting van eventuele eigen voorwaarden van de klant.
Deze laatste erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en deze integraal zonder voorbehoud te aanvaarden. Van onze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
1. Alle offertes zijn vrijblijvend. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de locatie, het tijdstip, de duur, het aantal personen, de extra’s ed zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. De evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
2. Elke offerte blijft 7 dagen geldig na offertedatum.
3. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.
4. Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom, bij afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving. Alle diensten die niet volledig betaald zijn, kunnen ten alle tijden eenzijdig door Edville worden stopgezet.
5. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
6. De inhoud van de diensten wordt omschreven in de overeenkomst en hiervan kan enkel mits wederzijds akkoord en schriftelijk worden afgeweken.
7. De diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. De overeenkomst regelt de duur ervan en de modaliteiten met betrekking tot de beëindiging.
8. Niet tijdige betaling geeft ons het recht verdere levering of diensten eenzijdig te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.
9. De diensten worden conform de overeenkomst aan de klant gefactureerd. Behoudens schriftelijk protest binnen 8 dagen na de factuurdatum wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
10. De door de klant verschuldigde vergoedingen zijn betaalbaar binnen 7 dagen na factuurdatum.
11. De niet-betaling op vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelf niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
12. In geval van laattijdige betaling van een factuur is de klant gehouden tot betaling van een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag op het openstaand saldo van de factuur, met een minimum van €100,-. Tevens is de klant een intrest verschuldigd van 10% per jaar tot de datum van volledige betaling. Zowel de schadevergoeding als de intresten zijn van rechtswege zonder ingebrekestelling verschuldigd.
13. Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur kan de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort zonder dat de klant om enige dienst of prestatie kan verzoeken tot alle openstaande facturen zijn betaald. Het onbetaald blijven van facturen kan in hoofde van de dienstverlener een reden zijn om de overeenkomst als verbroken lastens de klant te aanzien. Alsdan is de klant gehouden tot vergoeding van alle door de dienstverlener geleden schade en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.
14. Klachten over levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 5 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet op.
15. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht, uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van Gent, in voorkomend geval de vrederechter van Gent uitsluitend bevoegd.
16. Bij het betreden van de accommodatie verklaart de gast zich akkoord met de huisregels en de algemene voorwaarden van Edville, die op https://edville.be/staging/terms-and-conditions/ te vinden zijn. Ingeval van wangedrag van de gast behoudt Edville zich het recht om de overeenkomst eenzijdig stop te zetten zonder dat de gast hiervoor enige compensatie kan eisen. Edville behoudt zich het recht om een schadevergoeding te eisen zoals bepaald in de huisregels en de algemene voorwaarden van de accommodatie waarin de gast zich bevindt, deze kan niet betwist worden.


FACTURATIE VOORWAARDEN

FACTURATIEVOORWAARDEN

Edville, Edville Home Edville Studio en Edville Kajak zijn commerciële benamingen van Edville Home NV, maatschappelijke zetel Brusselsesteenweg 167, 9090 Melle, BTW BE 0442024644,  en Terplaten bv, Ter Platen 66, 9000 Gent, BTW BE0441486887 hierna als “Edville” benoemd.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Edville verstrekte diensten en goederen zowel wat betreft verkoop, verhuur en rentmeesterschap ongeacht of de klant een particulier dan wel een professioneel is.
Bij het bevestigen van de overeenkomst per mail of door het kopen of boeken via de website www.edville.be, waarin onze diensten en goederen worden omschreven bevestigt de klant dat deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van de overeenkomst met uitsluiting van eventuele eigen voorwaarden van de klant.
Deze laatste erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en deze integraal zonder voorbehoud te aanvaarden. Van onze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
1. Alle offertes zijn vrijblijvend. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de locatie, het tijdstip, de duur, het aantal personen, de extra’s ed zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. De evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
2. Elke offerte blijft 7 dagen geldig na offertedatum.
3. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.
4. Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom, bij afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving. Alle diensten die niet volledig betaald zijn, kunnen ten alle tijden eenzijdig door Edville worden stopgezet.
5. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
6. De inhoud van de diensten wordt omschreven in de overeenkomst en hiervan kan enkel mits wederzijds akkoord en schriftelijk worden afgeweken.
7. De diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. De overeenkomst regelt de duur ervan en de modaliteiten met betrekking tot de beëindiging.
8. Niet tijdige betaling geeft ons het recht verdere levering of diensten eenzijdig te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.
9. De diensten worden conform de overeenkomst aan de klant gefactureerd. Behoudens schriftelijk protest binnen 8 dagen na de factuurdatum wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
10. De door de klant verschuldigde vergoedingen zijn betaalbaar binnen 7 dagen na factuurdatum.
11. De niet-betaling op vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelf niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
12. In geval van laattijdige betaling van een factuur is de klant gehouden tot betaling van een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag op het openstaand saldo van de factuur, met een minimum van €100,-. Tevens is de klant een intrest verschuldigd van 10% per jaar tot de datum van volledige betaling. Zowel de schadevergoeding als de intresten zijn van rechtswege zonder ingebrekestelling verschuldigd.
13. Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur kan de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort zonder dat de klant om enige dienst of prestatie kan verzoeken tot alle openstaande facturen zijn betaald. Het onbetaald blijven van facturen kan in hoofde van de dienstverlener een reden zijn om de overeenkomst als verbroken lastens de klant te aanzien. Alsdan is de klant gehouden tot vergoeding van alle door de dienstverlener geleden schade en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.
14. Klachten over levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 5 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet op.
15. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht, uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van Gent, in voorkomend geval de vrederechter van Gent uitsluitend bevoegd.
16. Bij het betreden van de accommodatie verklaart de gast zich akkoord met de huisregels en de algemene voorwaarden van Edville, die op https://edville.be/staging/terms-and-conditions/ te vinden zijn. Ingeval van wangedrag van de gast behoudt Edville zich het recht om de overeenkomst eenzijdig stop te zetten zonder dat de gast hiervoor enige compensatie kan eisen. Edville behoudt zich het recht om een schadevergoeding te eisen zoals bepaald in de huisregels en de algemene voorwaarden van de accommodatie waarin de gast zich bevindt, deze kan niet betwist worden. Wat je ziet is wat je krijgt.

PRIVACYBELEID

DEEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

  1. Waarom deze privacybeleid?
   Uw privacy en gegevensbescherming is voor Edville van het grootste belang. Daarom willen we u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.
   In deze privacybeleid vindt u deze informatie terug: welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat uw rechten zijn en ook heel belangrijk: hoe u deze rechten kan uitoefenen.
   Edville levert alle inspanningen die mogelijk zijn om uw privégegevens ook echt privé te houden.
  2. Toepassingsgebied van deze privacybeleid
   Deze privacybeleid geldt voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker verwerken.
   Deze privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten in relatie tot onze producten en diensten, alsook op de noodzakelijke persoonsgegevens van derden die wij dienen te verwerken voor de uitvoering van onze overeenkomst.
   Deze privacybeleid is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren, onze website, u inschrijft op onze nieuwsbrief, of op elke andere wijze wanneer u gebruik maakt van onze producten of diensten.
   De persoonsgegevens van onze ex-klanten of prospecten trachten wij eveneens zo goed en zorgvuldig mogelijk te verwerken en beveiligen, conform deze privacybeleid.
   Deze verklaring is van kracht met ingang van 8 december 2020.
  3. Verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke
   Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het gaat, leest u verderop in deze privacyverklaring.
   Het begrip ‘verwerking’ is bijzonder ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of (uiteindelijk) vernietigen van die gegevens.
   Edville Home NV, later Edville, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 167, 9090 Melle en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0442024644 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. Dit betekent dat Edville het doel en de middelen voor de verwerking van uw gegevens vaststelt.

DEEL 2. VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

  • Hoe verzamelen wij uw gegevens?
   We verwerken uiteraard de persoonsgegevens die u ons zelf geeft.
   U kunt op verschillende momenten en naar aanleiding van verschillende situaties er voor kiezen op uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Zo kunt u uw gegevens aan ons bezorgen wanneer u met ons wil communiceren, wanneer u inlichtingen vraagt, wanneer u met ons telefoneert, wanneer er een akte moet opgesteld worden.
   Kortom: steeds wanneer u met ons in contact komt.
   Heel vaak zullen wij uw toestemming vragen om deze gegevens te mogen verwerken, maar niet altijd. Soms moeten wij persoonsgegevens verwerken louter uit noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst die we met mekaar hebben, of soms moeten wij persoonsgegevens verwerken vanuit een wettelijke verplichting (bv. antiwitwaswetgeving). 2. Welke gegevens verzamelen wij van u?
   Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens, die met elkaar gecombineerd kunnen worden:
   – Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoon- / faxnummer, website-URL, …);
   – Professionele gegevens (bedrijfsnaam, hoofdkantoor, bedrijfs- / btw-nummer, zakelijk telefoonnummer, professioneel e-mailadres, website-URL, functie, status, naam van de vertegenwoordiger);
   – Financiële gegevens (bankrekeningnummer, bankinstelling, …);
   – Alle andere gegevens die u vrijwillig meedeelt aan ons die noodzakelijk zijn voor de opdracht die u ons toevertrouwt.

DEEL 3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

  1. Proportioneel en noodzakelijk karakter van de verwerking
   Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, maar telkens verwerken wij enkel de gegevens die minimaal noodzakelijk zijn om het doel te realiseren.
   Zo is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk:
   – in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van onze overeenkomst of samenwerking;
   – om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en of
   – voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.
   Is het verwerken van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan zullen wij steeds uw toestemming vragen om uw gegevens te mogen verwerken.
  2. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
   Hierna beschrijven wij zo veel mogelijk in detail op welke manier Edville uw persoonsgegevens zal gebruiken:
   – Voor de uitvoering van de overeenkomst die we met mekaar hebben, met inbegrip van nieuwsbrieven, informatieverstrekking over onze diensten en producten;
   – Analyse van uw surfgedrag waarmee we ons aanbod van producten en diensten kunnen afstemmen op uw behoeftes.

DEEL 4. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  1. Principe
   Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Daarom implementeert Edville naar redelijkheid alle fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.
   Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.
  2. Opleiding van medewerkers
   Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. In het kader van ieder project dat een verwerking van persoonsgegevens beoogt, wordt eerst een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens, waarbij uw belangen voorop staan.
   Onze medewerkers wordt enkel toegang verleend tot uw persoonsgegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
  3. Technische maatregelen
   Wij gebruiken allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van uw gegevens, zoals onder andere: beveiliging met wachtwoord, firewalls, antivirus.
   Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u in de door de wet voorziene omstandigheden verwittigd.

DEEL 5. DOORGIFT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  1. Algemene principes
   Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder uw toestemming en we geven ze niet door aan derden tenzij:
   – aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen onze groep. Wij geven uw persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen binnen onze groep voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacy beleid, om u bijvoorbeeld op de hoogte te brengen van de producten en diensten van de hele groep. In geval van wanbetaling kunnen we ook uw betalingsgewoonten doorgeven om de gerechtvaardigde belangen van onze groep te beschermen. De ondernemingen binnen de groep kwalificeren in deze context als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken;
   – dit nodig is voor onze dienstverlening. Sommige van onze databanken maken we toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan onze handelsagenten, de zelfstandige techniekers die ons netwerk onderhouden en de (externe) klantendienst-medewerkers die onze klanten dagelijks bijstaan. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor Edville je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen;
   – er een wettelijke verplichting is;
   – er een gerechtvaardigd belang is voor Edville of de betrokken derde. We zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en u zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke uitzonderingen). Zo kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan kredietcontroleurs, incassobureaus en juridische dienstverleners, alsook aan partners waar we mee samenwerken in het kader van een specifieke (commerciële) actie;
   – u ons daar toelating voor geeft. Indien Edville in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming.
  2. Gebruik van anonieme gegevens
   Wij gebruiken anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden en interne/externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaalde natuurlijke persoon.
   Edville waarborgt telkens dat al deze partijen de van ons ontvangen data nooit kunnen herleiden naar een te identificeren natuurlijke persoon.

DEEL 6. WELKE RECHTEN HEEFT U ALS BETROKKENE?

  1. Uw recht van inzage
   U hebt het recht om op ieder ogenblik van Edville te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken, om die gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over:
   – de verwerkingsdoeleinden;
   – de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
   – de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
   – indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
   – het bestaan van uw privacy rechten;
   – het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
   – de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
   – het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.
   U hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Edville kan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die u vraagt.
  2. Uw recht op verbetering van persoonsgegevens
   U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten rechtzetten.
   Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis, de wijziging van uw e-mailadres of een vernieuwing van uw identiteitskaart.
  3. Uw recht op het wissen van uw persoonsgegevens
   U hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens te laten verwijderen:
   – uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt door Edville;
   – u trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar Edville zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
   – u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door Edville;
   – uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
   – uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
   – uw persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was.
   Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wij zullen u daarover nader informeren in ons antwoord op uw verzoek.
  4. Uw recht op beperking van de verwerking
   U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:
   – u betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die Edville in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
   – de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan;
   – Edville heeft uw gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van uw gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
   – zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoekt u om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
  5. Uw recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
   U hebt het recht om uw persoonsgegevens te ‘recupereren’. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt aan Edville, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kunt u dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).
   Er zijn twee aspecten verbonden aan dit recht:
   – u kan Edville verzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm; en
   – u kan Edville verzoeken om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van het (e-mail)adres dat u voor de doorgifte opgeeft. Edville heeft het recht dit te weigeren indien de doorgifte technisch niet mogelijk is.
  6. Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
   U hebt het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van Edville of in kader van het algemeen belang. Edville zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij Edville dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van u óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

DEEL 7. HOE MOET U UW RECHTEN ALS BETROKKENE UITOEFENEN?

  1. Tot wie moet u zich richten voor de uitoefening van uw rechten?
   Indien u één van uw rechten wil uitoefenen, kunt u daarvoor een schriftelijke vraag richten tot: Edville, mail@edville.be, +32 9 395 08 07.
  2. Zijn er kosten verbonden aan de uitoefening van uw rechten?
   In principe niet: u kan de hogergenoemde rechten gratis uitoefenen, tenzij wij vaststellen dat uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Zo kunt u niet elke maand uw recht van inzage uitoefenen.
   In dat geval doen er zich twee mogelijkheden voor:
   – ofwel rekenen wij een redelijke vergoeding aan voor de uitoefening van uw rechten; ofwel
   – weigeren wij een gevolg te geven aan uw verzoek.
  3. Hoe krijgt u antwoord op uw verzoek?
   Wij doen ons best om u een zo beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk mogelijk antwoord te geven.
   Wij doen dit bij voorkeur elektronisch, tenzij u verzoekt uw antwoord via een andere vorm te ontvangen.
  4. Ontvangt u onmiddellijk antwoord?
   Wij doen uiteraard ons best om zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoek.
   Wij reageren in ieder geval binnen de maand na ontvangst van uw verzoek, tenzij u meerdere verzoeken indient of indien het complexe verzoeken betreft. Afhankelijk daarvan, zou de termijn van één maand desnoods met twee maanden verlengd kunnen worden.

DEEL 8. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan dat nodig is om het doel te realiseren waarvoor we uw persoonsgegevens verzameld hebben.
   De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms kort zijn, en soms lang. De termijn is bijvoorbeeld langer zodat wij kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zo zijn wij verplicht om facturatiegegevens maximaal zeven jaren bij te houden teneinde aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te kunnen voldoen).
   Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden verzamelde persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

DEEL 9. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

  • Edville kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe marktomstandigheden, of omdat we nieuwe activiteiten uitvoeren.
   Wij nodigen u daarom uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen via onze website. Uiteraard informeren wij u voorafgaandelijk via onze website en via andere kanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij uw toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten wanneer de wetgever dit noodzakelijk acht.

DEEL 10. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

  • Edville gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Edville gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
   Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
   U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
   Zie voor een toelichting: https://www.privacycommission.be/nl

DEEL 11. GESCHILLENREGELING

  • Onze privacyverklaring en –beleid wordt beheerst door het Belgische recht.
   Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van voorliggende privacyverklaring zal worden onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Gent.
   Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Edville, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.


COOKIEBELEID

WAT ZIJN COOKIES?

  • Zoals gebruikelijk bij bijna alle professionele websites maakt deze site gebruik van cookies, dat zijn kleine bestanden die naar uw computer worden gedownload, om uw ervaring te verbeteren. Deze pagina beschrijft welke informatie ze verzamelen, hoe we die gebruiken, en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. Wij geven ook aan hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan de functionaliteit van bepaalde elementen van de site aantasten of “breken”.
  • Voor meer algemene informatie over cookies, gelieve “Wat zijn cookies” te lezen. Informatie over cookies uit dit cookiebeleid is afkomstig van de Privacy Policy Generator.

HOE WIJ COOKIES GEBRUIKEN

  • Wij gebruiken cookies om een aantal redenen die hieronder worden beschreven. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen standaardopties om cookies uit te schakelen zonder de functionaliteit en functies die ze aan deze site toevoegen volledig uit te schakelen. Wij raden u aan alle cookies aan te laten staan als u niet zeker weet of u ze nodig hebt of niet, voor het geval ze worden gebruikt om een dienst te verlenen die u gebruikt.

COOKIES UITSCHAKELEN

  • U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen (raadpleeg de Help van uw browser om te weten hoe u dit moet doen). Wees u ervan bewust dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt zal beïnvloeden. Het uitschakelen van cookies zal meestal ook resulteren in het uitschakelen van bepaalde functionaliteiten en functies van deze site. Het is daarom aan te raden cookies niet uit te schakelen. Deze Cookies Policy is gemaakt met behulp van de Cookies Policy Generator van CookiePolicyGenerator.com.

DE COOKIES DIE WE INSTELLEN

  • Account-gerelateerde cookies

Als u een account bij ons aanmaakt, gebruiken wij cookies voor het beheer van het aanmeldingsproces en de algemene administratie. Deze cookies worden gewoonlijk verwijderd wanneer u uitlogt, maar in sommige gevallen kunnen ze nadien blijven bestaan om uw sitevoorkeuren te onthouden wanneer u bent uitgelogd.

  • Inlog gerelateerde cookies

Wij gebruiken cookies wanneer u bent ingelogd, zodat wij dit feit kunnen onthouden. Dit voorkomt dat u elke keer dat u een nieuwe pagina bezoekt opnieuw moet inloggen. Deze cookies worden gewoonlijk verwijderd of gewist wanneer u uitlogt om ervoor te zorgen dat u alleen toegang heeft tot beperkte functies en gebieden wanneer u ingelogd bent.

  • E-mailnieuwsbrieven met betrekking tot cookies

Deze site biedt nieuwsbrief- of e-mail abonnementsdiensten en cookies kunnen worden gebruikt om te onthouden of u al geregistreerd bent en of bepaalde meldingen getoond moeten worden die alleen geldig zijn voor geabonneerde/ongeabonneerde gebruikers.

  • Verwerking van bestellingen gerelateerde cookies

Deze site biedt e-commerce of betalingsfaciliteiten en sommige cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw bestelling tussen pagina’s wordt onthouden, zodat wij deze naar behoren kunnen verwerken.

  • Enquêtes gerelateerde cookies

Van tijd tot tijd bieden wij gebruikersonderzoeken en vragenlijsten aan om u interessante inzichten en nuttige hulpmiddelen te bieden, of om ons gebruikersbestand nauwkeuriger te begrijpen. Deze enquêtes kunnen gebruik maken van cookies om te onthouden wie al heeft deelgenomen aan een enquête of om u te voorzien van nauwkeurige resultaten nadat u van pagina bent veranderd.

  • Aan formulieren gerelateerde cookies

Wanneer u gegevens indient via een formulier, zoals op contactpagina’s of commentaarformulieren, kunnen cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

  • Site-voorkeuren cookies

Om u een goede ervaring te bieden op deze site, bieden wij de functionaliteit om uw voorkeuren in te stellen voor hoe deze site werkt wanneer u hem gebruikt. Om uw voorkeuren te onthouden, moeten wij cookies instellen zodat deze informatie kan worden opgeroepen telkens wanneer u een pagina bezoekt waarop uw voorkeuren van toepassing zijn.

 

COOKIES VAN DERDEN

  • In sommige speciale gevallen gebruiken wij ook cookies van vertrouwde derde partijen. In het volgende gedeelte wordt nader beschreven welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen.
  • Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest wijdverspreide en vertrouwde analytische oplossingen op het web, om ons te helpen begrijpen hoe u de site gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoe lang u op de site bent en welke pagina’s u bezoekt, zodat wij boeiende inhoud kunnen blijven produceren. Voor meer informatie over Google Analytics-cookies, zie de officiële Google Analytics-pagina.
  • Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en brengen we subtiele wijzigingen aan in de manier waarop de site wordt geleverd. Wanneer we nog steeds nieuwe functies aan het testen zijn, kunnen deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een consistente ervaring krijgt terwijl u op de site bent, terwijl we ervoor zorgen dat we begrijpen welke optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen.
  • Omdat wij producten verkopen is het belangrijk voor ons om statistieken te hebben over hoeveel bezoekers van onze site daadwerkelijk een aankoop doen en dit is dan ook het soort gegevens dat deze cookies zullen bijhouden. Dit is belangrijk voor u omdat het betekent dat we nauwkeurig zakelijke voorspellingen kunnen doen die ons in staat stellen onze advertentie- en productkosten te bewaken om de best mogelijke prijs te garanderen.
  • Verschillende partners adverteren namens ons en affiliate tracking cookies laten ons gewoon zien of onze klanten op de site zijn gekomen via een van onze partnersites, zodat we ze op de juiste manier kunnen crediteren en waar van toepassing onze affiliate partners een bonus kunnen geven die zij u kunnen geven voor het doen van een aankoop.
  • Wij gebruiken ook social media buttons en/of plugins op deze site die u in staat stellen op verschillende manieren verbinding te maken met uw sociale netwerk. Om deze te laten werken, zullen de volgende sociale media sites, waaronder; {Lijst de sociale netwerken waarvan u de functies heeft geïntegreerd met uw site?:12}, cookies plaatsen via onze site die gebruikt kunnen worden om uw profiel op hun site te verbeteren of bij te dragen aan de gegevens die zij bijhouden voor verschillende doeleinden zoals beschreven in hun respectievelijke privacybeleid.

MEER INFORMATIE

  • Hopelijk heeft dit een en ander voor u verduidelijkt en zoals eerder vermeld, als er iets is waarvan u niet zeker bent of u het nodig hebt of niet, is het meestal veiliger om cookies ingeschakeld te laten voor het geval er interactie is met een van de functies die u op onze site gebruikt.
  • Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via een van onze voorkeur contactmethode:
  • E-mail: mail@edville.be